އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރޭ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ހަރުގެގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން