މ.ދިއްގަރަށް ކުރެވެމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މިދަތުރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ، މާލޭ ސިޓީ މޭޔާރ މުޙައްމަދު ޝިހާބް، އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތަސްމީން އަލީ ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝިދާތާ އަދި ދިއްގަރު ދާއިރަގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަޙްމަދު ރާޒީވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.