އދ ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއިބެހޭ ކައުންސިލްގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މެދު ދެކެވުނު މަޝްވާރާތަކާއި ގުޅޭ ޕެނެލް ޑިސްކަޝަން