އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ އިސްވެރިން ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންން، ދައުލަތުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންން، ކޮމިޓީ މުޤައްރިރުނާްއި ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލައްވައިފި