މޭޑޭގައި ކުރެވުނު ސުލްހަވެރި މުޒާހަރަގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ފަރަތްތަކުގެ އާއިލާތަކާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ