ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ. ދިއްގަރު ދާއިރާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނެގުން

MDP/2015/I-074

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ. ދިއްގަރު ދާއިރާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނެގުން

ރައްޔިތުންގެމަޖިލިސް މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 އިބްރާހީމް ޖިހާދު މ ތްރީއޭވިލާ / މާލެސިޓީ ވަނީ މި ޕްރައިމަރީ އިން ނަން އަންބުރާ ނަންގަވާފައެވެ.

ވީމާ މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެމަޖިލިސް މ. ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި ވާދަކުރައްވާނީ އަހުމަދު ރާޟީ ކާނިގެ / މ މަޑުއްވަރި ކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

ވީމާ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2015