ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ ދިއްގަރު ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2015/I-073

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަމާއި އެޑްރެސް
1 އަހުމަދު ރާޟީ ކާނިގެ / މ މަޑުއްވަރި
2 އިބްރާހީމް ޖިހާދު މ ތްރީއޭވިލާ / މާލެސިޓީ

ވީމާ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ..

26 އޭޕްރިލް 2015

އިއުލާން ޕާިޑީއެފް ފޯމެޓްގައި