ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ޙާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އޮންނާނެ

10306639_915438041856578_7635670606309826269_n

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޙާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 20:00 ގައި ވިލިމާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަގަހައިގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން 24 އޭޕްރިލް 2015ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑު ހަރަކާތަކަށް ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުމެކެވެ.