ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ( ފްރީ ރައީސް ނަޝީދު ދުވުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު)

bannerRUN-620x350

އެމްޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ހައްޔަރުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ދުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ. އޭޕްރީލް 16ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ މި އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު
ވަނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ބޭފުޅުނަށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ދުވުުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ނަންނޯޓް ކުރެއވުމަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވާނީ 7571068 ނަބްބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޕާޓީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ. ދުވުމުގެ ހަރަކާތް ފެށޭނީ 16 އޭޕްރިލް 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:15ގައި ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުންނެވެ.

ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް މި ފޯމަ ފުރިހަމަ ކުރައްވާ