ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕޭޓިޝަން ހުށަހެޅުން

IMG_20150413_111141

IMG_20150413_111323

އެމްޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ހައްޔަރުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމް.ޑީ.ޕީން އިސްނަގައިގެން ޕެޓިޝަން ފޯމް ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ޕެޓިޝަން ފޯމް ތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެ އަދި ޅ.ނައިފަރުން ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.