ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ސޮއިކުރުމަށް ސޯސަންމަގުގައި ބަހަށްޓާފައި ހުރި މޭޒު ފުލުހުންނާއި އެމް.އެން.ޑީއެފުން ގަދަކަމުން ނަގައިފި

C360_2015-04-06-12-24-29-413

C360_2015-04-06-12-41-55-152

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ހައްޔަރުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތައްހާސްބަޔަކު ސޮއި ކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަން އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން ވެސް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ސިޓީކައުންސިލުގެ ހުއްދައާއި އެކު ހަމަޖައްސާފައި ވަނިކޮށް އެމް.އެން.ޑީއެފާއި ފުލުހުން ޕެޓިޝަން މޭޒުތައް ނެގުމަށް ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ދެއްކުމަށްފަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ވަނީ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެފައިވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ކަމުގއި ބޭނުންވަނީ.