ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރޭ ސަރުކާރުގެ ޙުދުމުޙުތާރު ކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު މުޒާހަރާ ތަކުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ