ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގައްނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކޮންމެ ނަމާދެއްފަހުގައި މި ދުއާކުރެއްވުމަށް ޗެއާރޕާރސަން އަލީވަހީދު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން އެދިލައްވައިފި

ޗެއާރޕާރސަން ހުރިހާ ދިވެހިން މި ދުޢާ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކުރެއްވުމަށް އެދިލައްވާ