މަސްވެރިން ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކަނޑުމަތީގައި ކުރަނީ

0_1373131876121224143952_12_news

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އަވަސް ބައްދަލުވުމެއް އިއްޔެ ހަވީރު 16:00ގައި ވަނީ ބާއްވާ މި މާރޗް މަހުގެ 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިން ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަނޑުމަތީ ގައި މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.