އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ އަންހެން މެންބަރުންނާއި އަދި އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ އަންހެން ބޭފުޅުން 3 މާރޗް 2015، މިރޭ 8:30 އަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން.