ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން އެމް.ޑީ.ޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން އެމް.ޑީ.ޕީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވިކަން އިއުލާންކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ