ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް އަޑުއެހުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން މިރޭ 19:00ށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން

IMG_7318