ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ