ފ.ފީއަލީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ފ.ފީއަލީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތަލާން