ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު މުއްދަތު ޖެހުމަށް ހާޒިރުކޮށް އެމަނިކުފާނާއިމެދު އަމަލު ކުރެވިފައިވާ ލާއިންސާނީ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރުތައް