މިލަދުންމަޑުލު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލާއި ، އެމް.ޑީ.ޕީ މިނިވަން ގޮފިން ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސް ބަޔަން

މިލަދުންމަޑުލު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އެމް.ޑީ.ޕީ މިނިވަން ގޮފިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ