ދުވާފަރު ދާއިރަގެ ފަރަތުން ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސް ބަޔަން

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ފަރާތުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔަން ބެއލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ