ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން

FREE PRESIDENT NASHEED