ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން

noos bayaan