ޤާނޫން އަސާސީގެ ދިފާއުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ – ޖޭޕީން 27 ފެބްރުއަރީގައި ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބެނާ ، ޕޯސްޓަރ ، ޑިސްޕްލޭ ޕޮޓޯ