އެމް.ޑީ.ޕީން ސީދާ ހަރަކާތަށް މިއަދު ނިކުއްނަނީ

1059610

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު ސީދާ ހަރަކަތަށް ނިކުއްނަނީއެވެ.މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 15:00ގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުރިމަތިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިވާ ހަރަކާތަށް އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވުމަކީ އެމް.ޑ.ޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދިލެއްވުމެކެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ލަފާގެ މަތިން މިއަދު ސީދާ ހަރަކާތަށް ނިކުތުމަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.