އިންޓަރ ޕާޓީ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށާއި ހަރަކާތް ރާވައި ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ނަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

medium_57642

އިންޓަރ ޕާޓީ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށާއި ހަރަކާތް ރާވައި ހިންގާ ކޮމިޓީއަށޤ އެމް.ޑީ.ޕީން ނަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ

ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ
1.ޑރ އަޙްމަދު އަލީ ސަވާދު
2.އަލްއުސްތާދު ހޙަސަން ލަތީފް
3.އަލްއުސްތާޛާ ހިސާން ހުސެއިން
4.އަލްއުސްތާދު އަހްމަދު އަބްދުﷲ
5.ބިދޭސީ މާހިރެއް ( ނަން ފަހުން ހިއްސާ ކުރެވޭނެ )

ހަރަކާތް ހިންގާ ރާވާ ކޮމެޓީ
1.އެމްޑީ.ޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
2.އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ޝިޔާމް
3.އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ނިޔާޒް
4.އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ޝިފާ މުޙައްމަދު
5.އެމަ.ޑީ.ޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައިސް މުޙައްމަދު އަޒްމީލް