ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ހެނދުނު 9:00ގައި ހައިކޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ.

IMG_9776

މާދަމާގެ ހެނދުނު 9:00ގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީގެ ޝަރީއަތް ހައި ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފައިވާތީ މި ޝަރީއަތް އަޑުއެހުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.