އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 129ވަނަ ބައްދަލުވުން 10 ފެބްރުއަރީ ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00ގައި މާލޭ ސިޓީ ހޯލްގައި އޮންނާނެއެވެ.

Presentation1