ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް އަޑުއެހުމަށް މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 14:00އަށް ހައި ކޯޓް އަށް

DSC_2855

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ސައްހަކަން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަސްކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައި މިއަދުގެ 14:00ގައި ޝަރީއަތް ތާވަލުކޮށްފައިވާތީ މި ޝަރީއަތް އަޑުއެހުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.