އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 20 ޖަނަވަރީ 2015 (އަންގާރަ)

20 ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ