އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 19 ޖަނަވަރީ 2015 (ހޯމަ)

19 ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ