ހުޅުހެންވެއިރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށްފަހު ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހުން ނިންމި ނިންމުން

އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހުން ނިންމި ނިންމުން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ