ށ.މިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު

ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ