އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މި ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި

Slide1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޖަލްސާއެއް 16 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 21:00ގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.އަދި މި ޖަލްސާ ވެގެންދާނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށެވެ