ޕީޕީެމް ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނެރުން މިރޭ މާލޭ ސިޓީ ހޯލްގައި

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނެރުން މާލޭ ސިޓީ ހޯލްގައި މިރޭ 21:00ގައި އޮންނާނެއެވެ.މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ތައުލީމަާއި ތަމްރީން އާއިބެހޭ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.