އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 5 ޖަނަވަރީ 2015 (ހޯމަ)

5 ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ