ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމިން ، މުލަކު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީރު ، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުލް ބާރީ އަބްދުﷲ ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން 1 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ފޮނުއްވި ސިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު ވަނީ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައެވެ.

ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ސިޓީ ބެއްލެވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލާ

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމިން

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުލް ބާރީ އަބްދުﷲ

މުލަކު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީރު

ވ.ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް