އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ގައިކޮޅުގައި އަތްލާ މާރާމަރީ ހިންގަން އުޅެފި

CCF12102014_00000
މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޗެމްބަރުގެ ތެރޭގައި ހެންވެއިރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒައްތެރި މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ގައިކޮޅުގައި އަތްލާ،މާރާމާރީ ހިންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ.
ހެންވެއިރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އަރިހުން މަޖިލިހުގެ އަމަންގާއިމް ކޮށްދެއްވުމަށާއި،މި މައްސަލަ ބައްލަވައިދިނުމަށް ވަނީ އެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.