ބޭރުގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ޝާހިދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

0_1416221575141117154620_24_news

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ސްރީލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.މި ދަތުރުފުޅަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޑިމޮކްރަސީ އަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާ ދިޔުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރާ ދަތުރެކެވެ.

.މި ދަތުރުގައި ލަންކާގައި ތިއްބަވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ކިޔައި ދެއްވާނެއެވެ