އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/062

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014

މިޕާޓީގެ، ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

ދާއިރާ މަޤާމް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 1 ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް ދަނބުރުއްދޮށުގެ / ށ ބިލެތްފަހި
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 2 ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ / ށ ފޭދޫ
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް 1 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކަސްތޫރިމާގެ / ށ ފޭދޫ
ނ ކެނދިކުޅުދޫ ދާޢިރާ ރައީސް 1 އަހުމަދު ޢީސާ ހިތްފަސޭހަގެ / ކުޅުދޫ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ބ ތުޅާދޫ ދާއިރާ ރައީސް 1 އިބްރާހީމް ނިމާލް ހ ތިޔަރަ / މާލެ ސިޓީ
ތ ވިލުފުށި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް 1 އާދަމް މުޙައްމަދު ގުލްފާމްގެ / ތ ބުރުނީ
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ 1 އާއިޝަތު މުނާ ހ ޗަންޕާޕޫލްގެ / މާލެ ސިޓީ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާޢިރާ ނާއިބު ރައީސް 1 އާމިނަތު ޒާހިރާ ގ އާކާޝް ވިލާ / މާލެސިޓީ
އުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް 1 އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ގ ޗާންދަނީމާގެ / މާލެ ސިޓީ
މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް 1 އިބްރާހީމް ޖިހާދު މ ތްރީއޭ ވިލާ / މާލެ ސިޓީ

21 ނޮވެމްބަރ 2014

އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި