އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

iulaan

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 17:00 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ.
ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 ނޮވެމްބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
މި އިންތިހާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް މި އިއުލާނާއި އެކު އާއްމުކުރެވިފައި މި ވަނީއެވެ.

ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ރައީސް
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ނ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް
ނ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ނ މަނަދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ބ ތުޅާދޫ ދާއިރާ ރައީސް
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ފ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ތ ވިލުފުށި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭސެކްރެޓަރީ
ގއ ވިލިގިލި ދާއިރާ ރައީސް
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ނައިބުރައީސް
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިސެކްރެޓަރީ
ސ ފޭދޫ ދާޢިރާ ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
ހުޅުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ހުޅުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް
ހުޅުދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިސެކްރެޓަރީ
އުތުރު ޕްރޮވިންސް ގެ ރައީސް
މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް ގެ ރައީސް
ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ގެ ރައީސް

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.
12 ނޮވެމްބަރ 2014

– – –

ވޯޓުލާމީހުންގެ ލިސްޓުތައް

ޕްރޮވިންސް

އުތުރު ޕްރޮވިންސް

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް

ދާއިރާ

ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ

ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ

ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ

ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ބ. ތުޅާދޫ ދާއިރާ

އދ. ދަނގެތި ދާއިރާ

ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ތ. ވިލުފުށި ދާއިރާ

ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ގދ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާ

މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ