2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ހާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތައް

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ހާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް
“ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.