އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

iulaan

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ހާމަކޮށް 02 ނޮވެންބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ޤައުމީ އިދާރާ (ހ.ޝަރާޝާ، ގްރައުންޑް ފްލޯ) އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
ގެދޮރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
ޙައްޤު ކޮމެޓީ
ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
އިންތިޒާމްކުރުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
މާލިއްޔަތާއި ޗަންދާ ކޮމެޓީ
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
މީޑިއާ ކޮމެޓީ
މެމްބަރޝިޕާއި ކެމްޕޭން ކޮމެޓީ
ޤާނޫނީ ކޮމެޓީ
ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
ސިއްޙަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
ތަޢުލީމާ ބެހޭ ކޮމެޓީ
މަސައްކަތާއި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ

28 އޮކްޓޯބަރ 2014