އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/056

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 15 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 17:00 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ.

ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 06 ނޮވެމްބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
މި އިންތިހާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް މި އިއުލާނާއި އެކު އާއްމުކުރެވިފައި މި ވަނީއެވެ.

ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ރައީސް
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ ރައީސް
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ސ ހުޅުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް
ހުޅުދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.
27 އޮކްޓޯބަރ 2014

އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ

ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ

ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ

ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާ

މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ