އެމްޑީޕީީ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ (25 އޮކްޓޯބަރ) އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ 25 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ކާނިވަލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނާއި ތާއީދު ކުރައްވާ ފަރާތްތައް މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.