އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް މަރާމާތަށްޓަކައި ބަންދުކުރުން

iulaan

MDP/2014-051

އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް މަރާމާތަށްޓަކައި ބަންދުކުރުން

އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިއޮފީސް ބަންދު ވާނޭވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2014