ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

MDP/2014-049

ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 29 އޮގަސްޓް 2014 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ.

ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު މާލީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި