ވ ތިނަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކުނި ނައްތާލުމާއި ރަށުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ވ ތިނަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކުނި ނައްތާލުމާއި ރަށުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އިއުލާނު ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.