ޕެޓީޝަން: ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލް ފާސްނުކުރުމަށް ގޮވާލައި އިލްތިމާސްކުރުން

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލް ފާސްނުކުރުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓީޝަން ޑައުންލޯޑުކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.